พนักงานสั่งซื้อสินค้า

 • สกลนคร
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:38:45 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว...
Job Details
ไทวัสดุ

พนักงานแคชเชียร์

 • สกลนคร
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:32:32 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว...
Job Details
ไทวัสดุ

พนักงาน Contractor Sales

 • สกลนคร
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:38:45 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว...
Job Details
ไทวัสดุ

พนักงานขาย Lighting & Electrical

 • สกลนคร
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:38:45 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว...
Job Details
ไทวัสดุ

พนักงานป้องกันการสูญเสีย

 • สกลนคร
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 05:38:45 GMT
วุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง รักการทำงานเป็นทีมและสามารถประสานงานได้ดี มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปี มีทักษะภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการคิดว...
Job Details
ไทวัสดุ

นักวิชาการศึกษา

 • สกลนคร
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 18:25:39 GMT
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จะดำเนินการคัดเลือก เพี่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเง...
Job Details
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Office Manager, Sakon Nakhon Branch

 • สกลนคร
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 12:21:46 GMT
Salary : เงินเดือน N/A (THB) Types of employees : ประเภทงาน Full-time เต็มเวลา Area : ปฎิบัติงานที่จังหวัด Sakon Nakhon สกลนคร Education : การศึกษา...
Job Details
Savan Resorts

Fixed Broadband Sale

 • สกลนคร
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 05:58:22 GMT
• เป็นตัวแทนของบริษัท ในการนำเสนอบริการ Internet บ้าน แก่กลุ่มลูกค้าทั่วไปในแต่ละโซนพื้นที่ต่าง ๆ • ติดตามประสานงานภายในบริษัท เพื่อการนำเสนอบริการที...
Job Details
AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 • สกลนคร
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 07:05:36 GMT
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา 2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ ไม...
Job Details
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 • สกลนคร
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 07:05:38 GMT
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา 2. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ ไม่น้อยกว...
Job Details
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 • สกลนคร
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 07:05:36 GMT
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงิน การบัญช...
Job Details
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 • สกลนคร
 • Posted on: Tue, 17 Apr 2018 07:05:36 GMT
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือ สาขาวิชาว...
Job Details
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พนักงานขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต

 • สว่างแดนดิน, สกลนคร
 • Posted on: Mon, 16 Apr 2018 05:58:10 GMT
1. สรรหาลูกค้าใหม่ และดูแลฐานลูกค้าเก่า รวมถึงการบริการหลังการขาย 2. เพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตให้เป็นไปตามเป้าที่บริษัทกำหนด 3. สรรหาและเพิ่มช่องทางการจำหน...
Job Details
บริษัท นพรัตน์คอนกรีต จำกัด

พนักงานควบคุมคุณภาพคอนกรีต

 • สว่างแดนดิน, สกลนคร
 • Posted on: Mon, 16 Apr 2018 05:57:35 GMT
1. เก็บตัวอย่างคอนกรีต ทดสอบแรงอัด บันทึกรายงานการทดสอบ ตลอดจนวิเคราะห์ผลการทดสอบ เสนอผู้จัดการโรงงาน 2. ทดสอบวัตถุดิบ ก่อนตรวจรับเข้าโรงงาน 3. ออกเก็บตัวอย...
Job Details
บริษัท นพรัตน์คอนกรีต จำกัด

พนักงานควบคุมเครื่องผลิตคอนกรีต

 • สว่างแดนดิน, สกลนคร
 • Posted on: Mon, 16 Apr 2018 05:57:31 GMT
1. ควบคุมเครื่องผลิตคอนกรีตพร้อมทั้งควบคุมคุณภาพคอนกรีต 2. ควบคุมเครนสำหรับโกยวัตถุดิบผสมคอนกรีต 3. ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช...
Job Details
บริษัท นพรัตน์คอนกรีต จำกัด

วิศวกรโยธาประจำโรงงานคอนกรีต

 • สว่างแดนดิน, สกลนคร
 • Posted on: Mon, 16 Apr 2018 05:58:12 GMT
1. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสำหรับผลิตคอนกรีต 2. ทดสอบกำลังอัดคอนกรีต คุณสมบัติหินทราย ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ทำรายการคำนวณส่วนผสมคอนกรีต 3. คำนวณปริมาณวัตถ...
Job Details
บริษัท นพรัตน์คอนกรีต จำกัด

จ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำสาขาวานรนิวาส ( จังหวัดสกลนคร )

 • สกลนคร
 • Posted on: Sat, 14 Apr 2018 11:36:35 GMT
ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ ลักษณะการทำงาน - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ - แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท ...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

หัวหน้าทีมขายเอเย่นต์ สายธุรกิจเบียร์ - สกลนคร

 • สกลนคร
 • Posted on: Fri, 13 Apr 2018 19:10:41 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ- กำหนดแผนและการดำเนินการขายผ่านช่องทางเอเย่นต์ ซับเอเย่นต์ ตามเป้าหมายที่กำหนด- แจ้งเป้าหมายการขาย และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ร้านซ...
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Admin Data ประจำอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

 • สกลนคร
 • Posted on: Thu, 05 Apr 2018 23:37:01 GMT
ระดับเงินเดือน 9,300 ลักษณะการทำงาน 1) ใส่ข้อมูลลงในระบบ FIDO การย้ายปลูกพืชประชากรการผสมเกสรและการเก็บเกี่ยว 2) เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเมล็ดเปียกและข้อม...
Job Details
บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด

พนักงานขาย / พนักงานช่าง

 • สว่างแดนดิน, สกลนคร
 • Posted on: Mon, 09 Apr 2018 05:57:26 GMT
- ต้อนรับลูกค้า - แนะนำสินค้า - เสนอขายสินค้าและบริการ - ปิดการขาย สถานที่ปฏิบัติงาน พนักงานขาย ประจำสาขา บึงกาฬ , นาทม , บึงโขงหลง , คำบิด , ดอนเขือง / พน...
Job Details
บริษัท ชาญยนต์ 2005 จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements