พนักงานขายต่างจังหวัด/กรุงเทพฯ

 • กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
 • Posted on: Wed, 23 Aug 2017 02:40:10 GMT
-ดูแล รับผิดชอบ ลูกค้าในเขตที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานด้านการขาย การเก็บบัญชี และงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จ
Job Details
บริษัท เอสเอส โปรวิน จำกัด

เจ้าหน้าที่บุคคล

 • เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
 • Posted on: Wed, 23 Aug 2017 02:39:00 GMT
-ดำเนินการด้านเอกสารแรงงานต่างด้าว การต่ออายุของพนักงานต่างด้าว -ดำเนินการติดต่อหน่วยงานราชกาล อาทิ จัดหางาน , ด่านตวจคนเข้าเมือง ฯลฯ สถานที่ปฏิบัติงาน
Job Details
บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

 • เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
 • Posted on: Wed, 23 Aug 2017 02:38:29 GMT
1. ตรวจเช็คสินค้า,จัดสินค้า ตาม Order เพื่อรอส่ง 2. เช็คสต็อกวัตถุดิบ/สินค้าภายในคลัง 3. จัดทำรายงานการบริหารงาน Stock, การรับเข้า และการเบิกจ่ายสินค้า 4. ด
Job Details
บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

 • กระทุ่มแบน, สมุทรสาคร
 • Posted on: Wed, 23 Aug 2017 02:39:36 GMT
1.จัดทำแผน PM เครื่องจักร/อุปกรณ์ 2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ 3.ซ่อมระบบไฟฟ้า 4.ดูแลระบบ Utility 5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน
Job Details
บริษัท ไทยอลูเวิร์ค จำกัด

หัวหน้าช่าง

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Wed, 23 Aug 2017 02:38:29 GMT
- วางแผนและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ประสานงานกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตงานตามยอดเป้าหมายที่กำหนด - ประสานงานกับฝ่ายการตลาดและการขาย เพื
Job Details
บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:52:38 GMT
1. งานสรรหาว่าจ้าง สรรหาบุคลากรตามแผนกำลังคน คัดเลือกและว่าจ้างบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ ทันเวลา ตรงตามความต้องการ 2. งานค่าจ้างและเงินเดือน เก
Job Details
บริษัท 555 เปเปอร์พลัส จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:53:57 GMT
- จดบันทึก stock สินค้า - ตรวจเช็คสินค้าเข้า - ออก ในคลังสินค้า - ตรวจรับสินค้าและจัดสินค้าตามบิล - ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ - เพศ ชายและหญ
Job Details
บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:53:57 GMT
- ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์จากการจัดซื้อ (จำนวนและความถูกต้อง) - ตรวจสอบเอกสารการจัดส่ง - ติดตามการจัดส่งตามใบสั่งซื้อ - ตรวจสอบเอกสารการวางบิล การจ่ายเช็ค การรับเง
Job Details
บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:53:56 GMT
- จัดเก็บข้อมูลจากฝ่ายผลิต - จัดทำเอกสารการผลิตและจัดทำข้อมูลต่างๆของฝ่ายผลิต - สรุปรายงานการผลิตประจำวัน - ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ - เพศ
Job Details
บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด

วางมาร์คเกอร์โดยใช้เครื่อง / ช่างทำแพทเทิร์นมือ

 • เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:38:20 GMT
ตำแหน่ง : วางมาร์คเกอร์โดยใช้เครื่อง / ช่างทำแพทเทิร์นมือ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 2 ตำแหน่ง
Job Details
Wonderchild (Thailand) Co., Ltd.

พนักงานขับรถ

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:53:58 GMT
- ส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้จำนวนที่ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบ ดูแลรักษารถเป็นประจำ คุณสมบัติ - เพศชาย - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ - มีความขยัน กระต
Job Details
บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด

พนักงานบัญชี

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:53:36 GMT
- งานบัญชี , เปิดบิล,จัดเก็บทำข้อมูล,โดยระบบโปรแกรม Formula คุณสมบัติ 1. ชาย-หญิง 2. มีประสบการณ์ในสายการขายมากกว่า 1 ปี 3. หากเคยใช้โปรแกรม Formula จะได้รับพ
Job Details
บริษัท รักเกียรติ ฮาร์ดแวร์ จำกัด

พนักงานทั่วไปสายการผลิต ประจำสำนักงานใหญ่

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:52:44 GMT
1. ผลิตสินค้าให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ได้ปริมาณ ทันเวลาที่กำหนด และปลอดภัย 2. ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานเบื้องต้น 3. แจ้งผู้บังคับบัญชากรณีมีปัญหา/อ
Job Details
บริษัท 555 เปเปอร์พลัส จำกัด

Q.C. Supervisor

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:53:38 GMT
- วางแผนและควบคุมภาพสินค้าและการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด - บริหารงานและจัดการกำลังคน - ลดต้นทุนการผลิต - พัฒนาคุณภาพสินค้า - จัดทำเอกสารในส่วนงาน - ปฏิบ
Job Details
บริษัท โกลบอล มารีน โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:55:41 GMT
1. เปิด PO สั่งซื้อ 2. จัดทำบัญชีเจ้าหน้าโดยใช้โปรแกรม Express 3. ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจ่าย 4. จัดทำภาษี หัก ณ. ที่จ่าย ภงด. 3 / ภงด. 53 5. จ
Job Details
บริษัท มาวิน พลาสติก จำกัด

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:53:14 GMT
1. เก็บข้อมูลของวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่าย 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. วิเคราะห์ คำนวณ และกำหนดต้นทุนมาตรฐานของสินค้า 4. ติดตาม ตรวจสอบ ว
Job Details
บริษัท 555 เปเปอร์พลัส จำกัด

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายผลิต

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:52:38 GMT
1. ติดต่อประสานงานทั้งในหน่วยงานฝ่ายผลิต และหน่วยงานอื่นๆ 2. บันทึกข้อมูลการผลิต, รวบรวมข้อมูลการผลิต, จัดทำรายงานต่างๆ และจัดเก็บเอกสาร 3. เบิกของใช้และวัสดุส
Job Details
บริษัท 555 เปเปอร์พลัส จำกัด

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:52:38 GMT
1. วางแผนงานร่วมกับฝ่ายขายและฝ่ายผลิต 2. คำนวณปริมาณงานสั่งผลิตและจัดทำใบงานสั่งผลิต 3. จัดทำแผนการผลิต เสนอแผนการผลิตต่อผู้จัดการ 4. ติดตาม ทบทวน แก้ไข
Job Details
บริษัท 555 เปเปอร์พลัส จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:52:03 GMT
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย และกำหนดมาตรการป้องก
Job Details
บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด

ผู้จัดการสายงานประกันและควบคุมคุณภาพ

 • สมุทรสาคร
 • Posted on: Tue, 22 Aug 2017 20:57:40 GMT
1. บริหารจัดการการดำเนินการต่าง ๆ และควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่ายควบคุมคุณภาพ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ 2. บริหารจ
Job Details
บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements