ผู้ช่วยนักวิจัย

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 19 Apr 2018 11:57:14 GMT
1.ความรู้ด้านอ้อย 2.ความรู้ด้านงานวิจัย 3.การวางแผนการทดลอง 4.การเก็บข้อมูลการทดลอง 5.ความรู้ด้านสิถิติ 6.สามารถทำงานตามแผนงานได้ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

Costing Supervisor

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Wed, 18 Apr 2018 11:56:23 GMT
- วางแผน จัดการ และหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีต้นทุน - ประสานงาน ดำเนินการ ด้านรายงานรายวัน รายเดือน รายไตรมาศ และรายปี เกี่ยวกับด้านบัญชีต้นทุน -...
Job Details
กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล

ครูปฐมวัย

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 12 Apr 2018 22:55:07 GMT
ด้วยโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การคักษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มี ความประลงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างซั่วคราวปฏ...
Job Details
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

ครูคณิตศาสตร์

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 12 Apr 2018 22:55:07 GMT
ด้วยโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การคักษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มี ความประลงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างซั่วคราวปฏ...
Job Details
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

ครูภาษาอังกฤษ

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 12 Apr 2018 22:55:07 GMT
ด้วยโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การคักษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มี ความประลงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างซั่วคราวปฏ...
Job Details
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์สินเชื่อ Tesco Visa Card

 • อุทัยธานี
 • Posted on: Tue, 10 Apr 2018 05:58:39 GMT
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด กรุงศรี คอนซูมเมอร์ (Krungsri Consumer) หนึ่งในบริษัทในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา เราเป็นผู้นำธุรกิจบัตรเครดิตสินเชื่อเพ...
Job Details
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 12 Apr 2018 11:56:19 GMT
1.วางแผนและดำเนินการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม การจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี และจัดการฝึกอบรมทั้งหลักสูตรภายใน และภายนอกองค์กร 2.ยื่นรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมต...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

QMR Supervisor

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 12 Apr 2018 05:56:37 GMT
- ดูแลเอกสารด้านการควบคุมคุณภาพ - Support การตรวจสอบ Audit ทั้งภายในและภายนอก - ควบคุมทั่วไปเกี่ยวกับระบบการรับประกันคุณภาพ และคุณภาพผลิตภัณฑ์ - รับข้อร้องเร...
Job Details
กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล

เจ้าหน้าระบบคุณภาพ

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Thu, 12 Apr 2018 11:56:25 GMT
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร 1.ควบคุมระบบเอกสารของระบบคุณภาพทั้งหมดที่โรงงานขอการรับรอง 2.ความรู้เฉพาะเรื่องกระบวนการผลิตน้ำตาล 3.ข้อกำหนดระบบคุณภาพต่างๆ สถานที่ปฏ...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 02 Apr 2018 05:59:00 GMT
1. บริหารจัดการในงานต่าง ๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทั้งด้าน (HRM/HRD/ER/HRS"Support"/CSR/IT) 2. กำหนดนโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน/แผนอัตรากำลัง/แผนงบประมาณ 3. ปรับปร...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสาขาประจำพื้นที่ บ้านไร่

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Mon, 02 Apr 2018 05:58:59 GMT
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด - ให้บริการลูกค้า รับชาระค่างวด ค่าบริการ ออกใบเสร็จ - บร...
Job Details
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ / เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Tue, 03 Apr 2018 05:58:21 GMT
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ / เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อัตรา เงินเดือน 2 ตามโครงสร้างบริษ...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

เจ้าหน้าที่ผลตอบแทนและสวัสดิการ /เจ้าหน้าที่สถิติข้อมูล

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Tue, 03 Apr 2018 05:58:21 GMT
- บันทึกประวัติพนักงานในโปรแกรมคำนวณเงินเดือน - บันทึกความเคลื่อนไหวของพนักงาน - กำหนดค่าตอบแทนต่าง ๆ ในโปรแกรม - การคำนวณจ่ายผลตอบแทนพนักงาน - ดำเนินการเกี...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

เจ้าหน้าที่ชลประทาน

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Tue, 03 Apr 2018 05:58:12 GMT
-ส่งเสริมการจัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็ก -ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการให้น้ำ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อัตรา เงินเดือน 1...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

หัวหน้าส่วนสินเชื่อ

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Tue, 03 Apr 2018 05:58:12 GMT
1.สนับสนุนฝ่ายอ้อยในการส่งเสริมอ้อยผ่านกระบวนการปล่อยสินเชื่อตามนโยบายและในรูปแบบที่กำหนดโดยคณะกรรมการสินเชื่อ 2. บริหารและจัดการกิจกรรมการปล่อยสินเชื่อให้ก...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

วิศวกรไฟฟ้า

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Tue, 03 Apr 2018 05:57:49 GMT
1.ดูแลงานซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย 2.ควบคุมการใช้วัตถุดิบให้เพียงพอสำหรับการซ่อมบำรุง 3.จัดทำงบประมาณและควบคุมการใช้จ่ายไม่ให้เกินงบประมาน 4.ว...
Job Details
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด

พนักงานบัญชี

 • เมืองอุทัยธานี, อุทัยธานี
 • Posted on: Sun, 25 Mar 2018 05:57:00 GMT
1. งานบัญชีเจ้าหนี้,ทำใบสำคัญซื้อ เงินเชื่อ เงินสด 2. งานบัญชีทั่วไป,กระทบยอดบัญชี GL,ตรวจสอบบัญชีภาษีซื้อ,รายได้ตัดจ่าย 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบ,ตรวจสอบ ภงด...
Job Details
บริษัท พรพิบูลย์ จำกัด

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ โรงงาน จ.อุทัยธานี (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

 • บ้านไร่, อุทัยธานี
 • Posted on: Fri, 23 Mar 2018 11:57:37 GMT
- ร่วมพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัท - พัฒนาระบบฟอร์มและรีพอร์ต - ร่วมพัฒนาเว็บไซต์จัดการข้อมูลการลงเวลา นักสำรวจ/เขต - ทดสอบระบบ จัดทำคู่มือและติดตั...
Job Details
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

 • เมืองอุทัยธานี, อุทัยธานี
 • Posted on: Sun, 25 Mar 2018 05:57:00 GMT
1. สำรวจตลาดและทำความเข้าใจตลาดน้ำแข็ง 2. เยี่ยมลูกค้าปัจจุบันเพื่อปรับปรุงการขายและการให้บริการ 3. วิเคราะห์ยอดขายในแต่ละสาย เพื่อหาลูกค้าใหม่ 4. งานอื...
Job Details
บริษัท พรพิบูลย์ จำกัด

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน

 • เมืองอุทัยธานี, อุทัยธานี
 • Posted on: Sun, 25 Mar 2018 05:57:00 GMT
- ดูแลการงานบริหารโรงงาน วางแผนและจัดการให้งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย - เวลาการทำงาน: 6 วันต่อสัปดาห์ มีวันหยุดประจำปี 13 วัน (หร...
Job Details
บริษัท พรพิบูลย์ จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements