พนักงานธุรการ

 • บางแพ, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 12:21:50 GMT
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ วุฒ...
Job Details
Wantana Metal Works

พนักงานคุมเครื่อง CNC

 • บางแพ, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 12:21:50 GMT
ตำแหน่ง : พนักงานคุมเครื่อง CNC สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย ไม่จำก...
Job Details
Wantana Metal Works

ช่างไฟฟ้า/อิเล็คโทรนิค

 • บางแพ, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 12:21:50 GMT
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า/อิเล็คโทรนิค สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย ไม่จำก...
Job Details
Wantana Metal Works

System Admin & Network

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:23:42 GMT
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ชาย/หญิง อายุ 23-30 - มีความรู้เรื่องระบบ Network , Server (Windows Server), Hardware,Software...
Job Details
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่อาวุโส/หัวหน้าส่วนส่งเสริมวัตถุดิบ

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:21:58 GMT
- ส่งเสริมดูแลและควบคุมการปลูกพืชผักของ กลุ่มเกษตรกรบริษัท - จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเข้าโรงงาน -ควบคุมติดตามการปลูกให้ได้มาตรฐาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ...
Job Details
Blue River Products Ltd.

เจ้าหน้าที่ประจำห้องแล็บ

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:22:50 GMT
- คำนวณเปอร์เซนต์สีย้อม, matching สี - วิเคราะห์น้ำ - ทำเอกสารและจัดเก็บเรียงเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย, โรงย้อม สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคุ...
Job Details
บริษัท อาร์ ที ดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด

Marketing Executive

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:21:58 GMT
- ดำเนินการติดต่อประสานงาน การขายการตลาดในประเทศ/ต่างประเทศ - ประเมินและหากลยุทธ์ในการขายสินค้าของบริษัทฯ - จัดทำคำสั่งซื้อ ทะเบียนลูกค้า ติดตามงาน ดูแลลูกค้า...
Job Details
Blue River Products Ltd.

Marketing Communication

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:23:42 GMT
• จัดทำ Marketing Mix ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดำรงไว้ซึ่งตำแหน่งการตลาด • วางแผน และกำหนดวิธ...
Job Details
บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด

ฝ่ายผลิตย้อมผ้า/ทอผ้า

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:23:20 GMT
ฝ่ายผลิตโรงย้อมผ้า และ โรงทอผ้า มีประสบกาณ์ด้านย้อมและทอผ้า สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 10 12,000-15,000...
Job Details
บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด

หัวหน้างานวิศวกรรมซ่อมบำรุง

 • โพธาราม, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:24:10 GMT
- ดูแลงานซ่อมเครื่องจักร ระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน - วางแผน PM สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา...
Job Details
บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดการแผนกบริหารคุณภาพ

 • เมืองราชบุรี, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:22:43 GMT
1.จัดทำ ควบคุม แก้ไข และแจกจ่ายขึ้นทะเบียนเอกสาร รวมถึงระบบเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ(ISO9001:2008) (Quality Manual ,Work Instruction ,Form) 2. จัดทำระบบบริหารค...
Job Details
บริษัท อาร์ ที ดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด

ช่างเขียนแบบ/ วิศวกรเขียนแบบ

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:23:19 GMT
1.มีความสามารถในการเขียนแบบ 2.ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 3 อัตรา...
Job Details
บริษัท เค.เค.บี.บ้านโป่ง จำกัด

Technical support executive

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:24:03 GMT
• มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง • มีความรู้เกี่ยวกับงานทาง ออกแบบผิวทาง (Job Mix Design) จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน จ.ราชบุรี , จ.ขอนแก่น ตำบลปากแรต...
Job Details
บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม/ ช่างเครื่องกล

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:21:58 GMT
ช่างเครื่องกล •ทำงานในขอบเขตข่ายวิศวกรรมการผลิต ส่วนงานสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบต่างๆในสำเร็จลุล่วง •งานซ่อม / งานสร้างเครื...
Job Details
บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

 • บ้านโป่ง, ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 06:21:58 GMT
• บริหารวางแผน ควบคุมวิเคราะห์ และดำเนินการด้านการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสอบเทียบเครื่องมือ, อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าให้เป...
Job Details
บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานภาค สนับสนุนขาย (สำนักงานภาค 7 - ราชบุรี)

 • ราชบุรี
 • Posted on: Sun, 10 Dec 2017 11:06:35 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ- จัดทำและจัดเก็บสัญญาเช่าหน่วยและสัญญาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย- ติดตามสลิปเติมน้ำมัน(ใบกำกับภาษี) เพื่อจัดทำสรุปค่าใช้จ่ายในการใช้น...
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

พนักงานช่วยขาย - สายบริหารงานขาย CV-แคชแวน (ภาค 7 - ราชบุรี)

 • ราชบุรี
 • Posted on: Sun, 10 Dec 2017 11:11:03 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ- ยกของขึ้นรถและจัดเรียงสินค้าบนรถจัดส่ง- ยกของลงจากรถเพื่อจัดส่งให้ลูกค้า- ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบในการจัดเรียงสินค้าในรถ- หน...
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

พนักงานทั่วไป - สายบริหารงานขาย CV-แคชแวน (ภาค 7 - ราชบุรี)

 • ราชบุรี
 • Posted on: Sun, 10 Dec 2017 11:10:48 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ- จัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ตามประเภทและชนิดของสินค้า- จัดเรียงสินค้าขึ้นรถตามใบเบิกสินค้าของเจ้าหน้าที่ขายในแต่ละวัน- คัดแยกสินค้าด...
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

พนักงานขับรถแคชแวน 4/6 ล้อ สายบริหารงานขาย CV-แคชแวน (ภาค 7 - ราชบุรี)

 • ราชบุรี
 • Posted on: Sun, 10 Dec 2017 11:10:44 GMT
หน้าที่และความรับผิดชอบ- ตรวจสอบความเรียบร้อยของรถและน้ำมันเชื้อเพลิง- ตรวจสอบเส้นทาง แผนที่ในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ตามแผนวิ่งแต่ละวัน- ขับรถ/ ส่งสินค้า-...
Job Details
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

พนักงานขับรถผู้บริหาร

 • ราชบุรี
 • Posted on: Mon, 11 Dec 2017 00:40:49 GMT
ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน ขับรถรับ-ส่ง คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศ : ชาย 2. อายุ : 25 - 40 ปี 3. วุฒิการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป 4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์นั่งส...
Job Details
บริษัท บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements