ช่างเทคนิคควบคุม Boiler

 • พัฒนานิคม, ลพบุรี
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 05:58:03 GMT
1. ควบคุมการทำงานของหม้อไอน้ำทั้งแบบเชื้อเพลิงชีวมวลและน้ำมันเตาให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เช่น เวลาการทำงาน ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง การบำรุงรักษา 2....
Job Details
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

ดูแลสวน

 • ลพบุรี
 • Posted on: Wed, 20 Jun 2018 05:13:28 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ดูแลสวน วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 25 - 60 ปี อัตราค่าจ้าง: 320 บาท / วัน เพศ: ไม...
Job Details
ลพบุรี

พนักงานทั่วไป

 • ลพบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:49:10 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ช่วยขายก๋วยเตี๋ยว และช่วยเสริฟ เก็บถ้วยจาน ทำความสะอาด เตรียมของ วันทำงาน : - เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 30 ...
Job Details
ลพบุรี

พนักงานบัญชีต้นทุน

 • ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 18 Jun 2018 11:57:43 GMT
- สรุปรุ่น โครงการสุกรพันธุ์และโครงการปลานิลประกันราคา - ควบคุมโครงการให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท - รายงานต้นทุนการผลิต สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดลพบุรี อัตรา เง...
Job Details
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

พนักงานฝ่ายผลิต

 • ลพบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:50:53 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ปฏิบัติงานในไลน์ผลิตอาหาร จากเนื้อสัตว์ปีก วันทำงาน : - เวลาทำงาน : - อัตราจ้างทั้งหมด: 10 อายุระหว่าง: 18 - 40 ปี อัตราค่าจ้าง: 320...
Job Details
ลพบุรี

พนักงานบัญชี

 • ลพบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:49:24 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: - วันทำงาน : - เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 23 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 10000 บาท / เดือน เพศ: ไม่ระบุ วุฒิการศ...
Job Details
ลพบุรี

พนักงานบริการลูกค้า

 • ลพบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:49:01 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: - วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 23 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 11000 บาท / เดือน เพศ: หญิง ว...
Job Details
ลพบุรี

พนักงานขาย

 • ลพบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:48:16 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: ประสานงานขายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้ลูกค้าทำสัญญาเช่าซื้อ วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 5 อาย...
Job Details
ลพบุรี

พนักงานควบคุมการผลิต

 • ลพบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:47:56 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: - วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 5 อายุระหว่าง: 22 - 40 ปี อัตราค่าจ้าง: 11000 บาท / เดือน เพศ: ชาย วุฒ...
Job Details
ลพบุรี

พนักงานคอมพิวเตอร์

 • ลพบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:47:25 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: - วันทำงาน : เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 23 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 10000 บาท / เดือน เพศ: ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา...
Job Details
ลพบุรี

พนักงานขายสินค้า

 • ลพบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:47:11 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: อัตราค่าจ้าง 12,400-14,900 บาท/เดือน วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 2 อายุระหว่าง: 25 - 35 ปี อัตราค่าจ...
Job Details
ลพบุรี

พนักงานขับรถ

 • ลพบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:45:44 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: สามารถขับรถโม่ได้ รับไม่จำกัดวุฒิ อายุ วันทำงาน : - เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 3 อายุระหว่าง: 20 - 50 ปี อัตราค่าจ้าง:...
Job Details
ลพบุรี

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

 • ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 18 Jun 2018 11:57:36 GMT
1. ดำเนินงานผลักดันระบบคุณภาพให้เป็นไปตามแผน 2. ทวนสอบกระบวนการปฏิบัติงานในการผลิตสัตว์ อ้างอิงตามข้อกำหนดระบบที่หน่วยงานจัดทำ 3. ติดตามทวนสอบกระบวนการรับคุณว...
Job Details
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

เจ้าหน้าที่สำรวจวัตถุดิบ

 • ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 18 Jun 2018 11:57:31 GMT
- ส่งเสริมและให้ความรู้เกษตรกรร่วมโครงการ ปลูกข้าวโพดอย่างยั่งยืน โดยไม่บุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร Part 1: ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - เก็บข้อม...
Job Details
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอื่น ๆ

 • ลพบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:36:29 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: - วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 3 อายุระหว่าง: 18 - 50 ปี อัตราค่าจ้าง: 320 บาท / วัน เพศ: ชาย วุฒ...
Job Details
ลพบุรี

เจ้าหน้าที่การตลาด

 • ลพบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:36:08 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: - วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 23 - 35 ปี อัตราค่าจ้าง: 9600 บาท / เดือน เพศ: หญิง วุฒ...
Job Details
ลพบุรี

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

 • พัฒนานิคม, ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 18 Jun 2018 11:57:41 GMT
- วางแผนงานการพัฒนาสินค้าใหม่ให้สอดคล้องกับแผนงานทางการตลาดและเป็นไปตาม KPI ที่กำหนด - ประสานงานกับ โรงงานต่างในเครือเทโกร เพื่อพัฒนาสินค้าร่วมกัน - ร่วมต...
Job Details
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

 • พัฒนานิคม, ลพบุรี
 • Posted on: Mon, 18 Jun 2018 11:57:31 GMT
- ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม - วิเคราะห์งาน เพื่อชี้บ่งประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และการประเมินระดับนัยสำคัญ รวมทั...
Job Details
กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายขาย , ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย

 • ลพบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:43:39 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: วางแผนการขาย แผนการตลาดของบริษัท มีความเป็นผุ้นำ วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว่าง: 27 - 35...
Job Details
ลพบุรี

ช่างซ่อมจักรยานยนต์

 • ลพบุรี
 • Posted on: Tue, 19 Jun 2018 06:41:08 GMT
ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ: มีความรู้ด้านงานซ่อมรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ เวลาทำงาน : กลางวัน อัตราจ้างทั้งหมด: 1 อายุระหว...
Job Details
ลพบุรี


jobs by Indeed job search

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements