Go Back

ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ

Location:
บางน้ำเปรี้ยว, ฉะเชิงเทรา
Posted on:
10 days ago
1. ตรวจสอบ P/R (Purchase Requisition Form)จากหน่วยงานที่ขออนุมัติสั่งซื้อ 2. ลงนามอนุมัติ P/R(Purchase Requisition Form) และ P/O( Purchase order) 3. จัดหาแหล่งวัตถุดิบที่เหมาะสมที่จะจัดซื้อเข้าสู่กระบวนการผลิตของบริษัท 4. ต้องมีการรต่อรองราคาสินค้าจากผู้ขายให้ได้ราคาที่บริษัทไม่เสียเปรียบ 5. มีการตรวจสอบและอนุมัติใบเสนอราคาจากผู้ขาย 6. ควบคุมและติดต่อสื่อสารกับผู้ขายให้ได้สินค้าตรงตามเวลาที...
C.B. Paint Ltd., Part.

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements