Go Back

ผู้จัดการแผนกบุคคล

Location:
เมืองกาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์
Posted on:
30+ days ago
1. งานสรรหา 2. งานเอกสารฝ่ายบุคคลรวมทั้งสวัสดิการ 3. งานฝึกอบรม 4. งานประกันสังคม และประสานงานหน่วยงานราชการภายนอกและประสานภายในบริษัท 5. จัดทำสรุปสถิติการมาปฏิบัติงานพนักงานประจำเดือน จัดทำเงินเดือน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อัตรา เงินเดือน 1 ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตร...
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวกันเอง

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements