Go Back

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

Location:
นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้
Posted on:
10 days ago
- รับผิดชอบร่วมจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี และดำเนินงานตามแผนที่กำหนด - ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย - อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน - เฝ้าระวัง สืบสวนและป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน - กำกับดูแลระบบคุณภาพของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 9001:2008, SAFETY AND ENVIRONMENT - ให้คำปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุน เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในด...
SCML (Thailand) Co., Ltd.

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements