Go Back

การตลาดเช่าซื้อรถยนต์

Location:
บึงกาฬ
Posted on:
11 days ago
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีกับคู่ค้า เพื่อหาช่องทางขยายปริมาณงานสินเชื่อ หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • ให้คำปรึกษา และชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขการเช่าซื้อ แก่ลูกค้า ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน • ทำหน้าที่พิจารณา...
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements