Go Back

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรอาวุโส

Location:
องครักษ์, นครนายก
Posted on:
18 days ago
1.สนับสนุนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั้งหมดในสายการผลิตที่ได้รับมอบหมาย 2.ดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรทั้งหมดและอุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและเชื่อถือได้ 3.การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และทำความเข้าใจกับแผนกิจกรรมของ Kanban เพื่อทำตามแผนงาน "โปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน" 4.บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานที่ดีให้แก่หัวหน้างานซ่อมบำรุงเพื่อให้บรรลุ KPI เป้าหมายวิศวกรรม สถานที่ปฏิบัต...
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements