Go Back

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาคสนาม จ.ตรัง / จ.อุทัยธานี

Location:
อุทัยธานี
Posted on:
26 days ago
- ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (ที่อยู่, อาชีพ) โดยสอบถามข้อมูลกับบุคคลอ้างอิงตามที่ระบุไว้ในใบรายงานตรวจสอบภาคสนาม - ประสานงานให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือที่ดีกับพนักงานในทีม - จัดทำสรุปผลการตรวจภาคสนามของ case ที่รับผิดชอบ พร้อมกับรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดอุทัยธานี อัตรา เงินเดือน 2 ตามโครงสร้างบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี จบการศึกษาระดับ ปวส...
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements