Go Back

หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม

Location:
หนองบัว, นครสวรรค์
Posted on:
30+ days ago
- รับผิดชอบบริหารงานแผนกสิ่งแวดล้อม, ควบคุมระบบการจัดการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทางกม.และราชการกำหนด - ศึกษาหาแนวทางป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต่อชุมชน และสภาพแวดล้อมภายนอก และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด - วางแผน ติดตาม แผนงาน และ/หรือโครงการที่ทำร่วมกับชุมชน โดยให้มีความยั่งยืนในอนาคต - ประสาน รับเรื่อง จากพนักงานและชุมชน เพื่อมาปรับปรุง ป้องกัน ตามข้อร้องเรียน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลทุ...
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements