Go Back

เจ้าหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต

Location:
ระยอง
Posted on:
30+ days ago
1.จัดทำแผนการผลิตรายเดือน โดยใช้ข้อมูลจากแผนการผลิตของผู้บังคับบัญชา 2.จัดทำแผนการผลิตรายสัปดาห์ 3.ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติตามแผนการผลิต 4.ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ในระหว่างการปฎิบัติตามแผนการผลิตเพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือป้องกันปัญหาและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนครั้งต่อไป 5.เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการผลิตรายเดือนหรือรายสัปดาห์ในกรณีที่จำเป็นได้ 6.จัดทำรายงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที...
Nachi Technology (Thailand) Co., Ltd.

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements