Go Back

หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Location:
มุกดาหาร
Posted on:
30+ days ago
ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กำกับดูแลให้พนักงาน ผู้รับเหมาปฎิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่งและมาตรการด้านความปลอดภัย จัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย ตรวจสอบความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย Qualifications อายุ 25 ปีขึ้นไป ปริญญาตรีด้านอาชีวอนาม...
Sritrang Group

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements