Go Back

เจ้าหน้าที่บุคคล

Location:
นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
Posted on:
11 days ago
1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคล (อบรม สรรหาว่าจ้าง) 2.จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม 3.สรรหาพนักงาน พร้อมสัมภาษณ์งานตรงตามตำแหน่งงาน 4.ยื่นเอกสารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5.อบรมปฐมนิเทศพนักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื...
TPN FlexPak Co., Ltd.,TPN Food Pakaging Co., Ltd.

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements