Go Back

ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์

Location:
แม่ใจ, พะเยา
Posted on:
18 days ago
ด้วยโรงเรียนตามฝันแม่ใจ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา เปิดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จึงดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ >>ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา<< คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3....
โรงเรียนตามฝันแม่ใจ

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements