Go Back

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสตูล-พัทลุง

Location:
สตูล
Posted on:
20 days ago
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนคุณภาพดีเยี่ยมประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย(E-Learning) ผลิตคอนเทนต์ ระบบLMS สำหรับเด็กปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา จัดอบรมบุคลากรสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสตูล-พัทลุง นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัยและสื่อการเร...
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements