Go Back

พนักงานปฏิบัติการ

Location:
เมืองสระบุรี, สระบุรี
Posted on:
10 days ago
- ตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป ทางกายภาพ - ทดลองติดตั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ จำลองสภาวะการใช้งานจริง เพื่อทดสอบคุณภาพขั้นสุดท้าย - ดูแลรักษาเครื่องมือวัดที่ใช้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ - รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลคุณภาพสินค้า ภายในบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบระบบงาน เบื้องต้นสำหรับหน่วยงานต่างๆ - ควบคุมและปฏิบัติงานตามระบบการ AQL.สินค้า สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุร...
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements