Go Back

Internal Audit

Location:
เมืองขอนแก่น, ขอนแก่น
Posted on:
30+ days ago
1. Engagement Planning : วิเคราะห์กระบวนการและระบบ, ระบุความเสี่ยงและการควบคุมสิ่งที่เกี่ยวข้อง, รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนงานการตรวจสอบ 2. Audit Execution : ปฏิบัติการตรวจสอบภาคสนาม (รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล, รวบรวมหลักฐาน, ทดสอบการควบคุม) 3. Report : รายงานประเด็นการตรวจสอบที่พบและข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อผู้บริหาร 4. Supervising : ทวนสอบกระดาษทำการของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,...
AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements