Go Back

ครูผู้ช่วยสังคมศึกษา

Location:
เลย
Posted on:
12 days ago
ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยดำเนินการตามมาตรา ๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาดวามสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่...
โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements