Go Back

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC จ.บึงกาฬ

Location:
บึงกาฬ
Posted on:
24 days ago
- รับนโยบายและนำมาจัดทำแผนการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - วางแผน ควบคุม และวิเคราะห์ข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - ควบคุม ติมตามข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ - ดูแลคุณภาพของยางมิให้เกิดความเสียหายเนื่องจากยางตาย - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า - ให้ความรู้แก่ลูกค้าเรื่องการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - การประเมินและติดตามผล - รายงานสถานการณ์ตลาดแก่ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบึงกาฬ จังหว...
กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements