Go Back

การตลาด

Location:
พะเยา
Posted on:
25 days ago
1.เสนอขายสินค้า ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 2.ปฎิบัติงานในขตจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง และ กรุงเทพ 3.รับจำนวน 5 ตำแหน่ง ( ปฏิับัติงานจังหวัดละ 1 ตำแหน่ง) สวัสดิการ ประกันสังคม เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป 1. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 2. มีความขยัน รับผิดชอบต่องานที่ร...
บริษัท เต็มเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements