Go Back

เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิตโรงงานแปรรูปอาหาร

Location:
องครักษ์, นครนายก
Posted on:
19 days ago
1.ควบคุมด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งปริมาณและคุณภาพ 2. จัดกำลังคนให้เหมาะสมกับการผลิต 3. ตรวจสอบและเช็คเครื่องจักรก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 4. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานสภาพการทำงาน รวมถึง ปัญหาต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา 5. ฝึกอบรม รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดได้ถูกต้อง 6. ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 7. ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ สถานที่ปฏิบัติงาน...
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements