Go Back

เจ้าหน้าที่การเงิน

Location:
เมืองมุกดาหาร, มุกดาหาร
Posted on:
13 days ago
1. มีหน้าที่วางแผนด้านการเงิน ทั้งรับและจ่ายชำระ 2. ควบคุมเงินสดย่อย 3. รับวางบิลจากผู้ขาย 4. จัดทำเช็คจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่ถึงกำหนดชำระ พร้อมทั้งติดตามใบเสร็จรับเงิน 5. ทำธุรกรรมการเงินต่างประเทศ ผ่านธนาคารต่างๆ 6. วิเคราะห์สถานะการณ์เศรษฐกิจต่างประเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ค่าเงินสกุลต่างๆและตลาดโลก 7. การทำธุรกรรมโอนเงินผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตของธนาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงานเอ็นเทคโพลิเมอร...
Nteq Polymer Co., Ltd.

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements