Go Back

สัตวบาลประจำฟาร์มอาวุโส/ผู้ช่วยผู้จัดการฟาร์ม

Location:
เอราวัณ, เลย
Posted on:
10 days ago
1. รับผิดชอบการบริหารจัดการฝูงโคนมในฟาร์มทางด้านสัตวบาลทั้งระบบ 2. ควบคุมดูแลการรีดนมโค ด้วยระบบการรีดนมอัตโนมัติ และการบำรุงรักษา 3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติต่อฝูงโคในแต่ละช่วงอายุ ให้สอดคล้องกับแผนการเลี้ยงโคนมและนโยบายหลัก 4. จัดทำพันธุ์ประวัติของโคนมในฝูงด้วยระบบการบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ 5. จัดทำแผนการปรัปรุงพันธุ์ การผสมเทียม โดยการคัดเลือกน้ำเชื้อแช่แข็งจากต่างประเทศให้เป็นระบบ 6. จ...
บริษัท ทีเอฟเอ็มเอส จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements