Go Back

Sales Supervisor

Location:
เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี
Posted on:
14 days ago
รายงานขึ้นตรงต่อผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย รับผิดชอบบริหารยอดขายให้ทะลุเป้าหมายที่วางไว้ หน้าที่หลักๆ ดังนี้ 1. สร้างยอดขายในพื้นที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย 2. ขยายฐานลูกค้าด้วยการเพิ่มช่องทางการใหม่ในการขายให้มีประสิทธิผล 3. ตรวจเยี่ยมลูกค้า รับฟ้งและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า 4. ควบคุมสินค้าให้อยู่ใน % ที่กำหนด 5. ติดตามรายงานยอดขายและยอดสินค้าคืนอย่างใกล้ชิด 6. ติดตามหาสถานที่ออกร้านสัญจรนอกพื้นที่ ต...
บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements