Go Back

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

Location:
ยะลา
Posted on:
27 days ago
เงินเดือน : ไม่ระบุ เพศ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา ที่ปฏิบัติงาน : ยะลา/ Yala มีประสบการณ์ด้านบัญชี มีความรู้ความสามรถด้านบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 2 ปี วุฒิการศึกษา ปวส.ด้านบัญช...
บริษัทตอยยีบัน ฟู้ดส์ จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements