Go Back

หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน

Location:
อุทัยธานี
Posted on:
30+ days ago
1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการบัญชีก่อนปิดงบการเงิน 2. ตรวจสอบงาน และ รายงาน ของ พนักงานบัญชีควบคุมการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบัญชีและการเงินให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ควบคุมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลต่างๆที่ใช้สนับสนุนการดำเนินงานบริษัท คุณสมบัติ ชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี-การเงินอย่างน้อย 5 ปี มีความเป็นผู้นำ การศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบ...
บริษัท มิตรเกษตร อุทัยธานี จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements