Go Back

วิศวกรเครื่องกล

Location:
เมืองอำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ
Posted on:
13 days ago
- ออกแบบ การติดตั้งเครื่องจักรหนัก (ลูกหีบ,บำรุงรักษาเครื่องกล) - ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตน้ำตาล - ประเมินราคา ควบคุมงานก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรประจำโครงการ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล มีประสบการณ์ควบคุมงานโครงการจะพ...
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

.

Job posting in China Job posting in Vietnam Job posting in Taiwan


Advertisements